Vad handledning är


Handledning erbjuder en trygg och avgränsad miljö, med tid och plats för reflektion och erfarenhetsutbyte. Här kan Du och Ni få hjälp att fokusera på aktuella dilemman, ostört dela erfarenheter och med stöd av handledaren få syn på alternativa problemlösningar och vägar framåt.

Genom att tillsammans med kollegor, och en extern handledare, lyfta fram och skärskåda situationer från arbetets vardag, fungerar handledning som en problemlösande, enande och stressreducerande insats.

Deltagarna bidrar med egna frågeställningar och reflektioner. Genom att arbeta med, samt pröva och granska dilemman, processer och enskilda situationer, kan man utmana egna beteenden och tankemönster för att därigenom växa i sin yrkesroll. Man lär och inspireras av övriga i gruppen, samtidigt som man ytterligare kan förstå sin egen kompetens. Därigenom växer var och en i sin professionella hållning

Tillsammans med handledaren får den enskilde, liksom gruppen, hjälp att skärskåda situationer som är förknippade med osäkerhet, utmaningar eller problem. Handledaren kan opartiskt synliggöra och lyfta fram problemställningar och dilemman för skärskådan och lösning. Härigenom ges den enskilde möjlighet att hitta nya infallsvinklar i förhållande till problematiken. Handledning innebär alltså en konkret chans att lösa knutar och tackla svårigheter, liksom att pröva och se problem ur nya perspektiv.