För vem passar handledning


Handledning passar alla. Däremot behöver alltid innehållet och upplägg anpassas efter gruppens förutsättningar, erfarenheter och sammansättning.

Handledning är varken terapi eller ett arbetslagsmöte. De olika begreppen står för olika sorters insatser, vilka kompletterar men ersätter inte varandra. I terapi sätts hela individen i fokus. Terapin arbetar på många individuella nivåer och kommer ofta in på ett mycket mer privat plan. Arbetsmöten, å sin sida, fokuserar i huvudsak på specifika frågor inom arbetet. Här finns sällan utrymme för att skapa känslomässig förståelse, istället handlar det ofta rent instrumentellt om vad som behöver göras, av vem, hur och när. Handledning däremot, fokuserar på deltagarnas yrkesroller, yrkesidentiteter och de situationer och dilemman som uppstår inom arbetets ramar. Många – för att inte säga de flesta – beslut fattas utifrån känslomässiga aspekter. Genom att lyfta känslor som en viss arbetssituation kan väcka, får vi lättare att urskilja och förhålla oss till mönster, system och processer.

Handledning fungerar ofta som en naturlig och självklar del i arbetet, men kan också introduceras som en tillfällig insats, under en mer avgränsad tidsperiod. Kanske då under ett visst specifikt och kanske mer akut skede, så som vid en omorganisation, eller vid att en ny klientgrupp eller ett nytt arbetsområde introduceras.

Vi handleder alla typer av uppdragsgivare, så som privata företag, ideella organisationer och kommunala verksamheter, etc. Så oavsett om ni söker handledning för ett arbetslag, en ledningsgrupp eller kanske en projektgrupp så kommer ni hitta en passande handledare här på handledning.se.