Close
Profilinformation
Derya
Yildirim
Socionom och handledare
Stockholm

Jag är socionom med vidareutbildning som handledare i psykosocialt arbete. Jag erbjuder process- och ärendehandledning, beroende på verksamhetens behov, dilemman och utmaningar. Jag erbjuder individuell- samt grupphandledning. Jag utgår från systemteori, ett salutogent perspektiv och metoderna KBT och MI. Jag är kunskapsintensiv, nyfiken och möter handledargrupper med respekt, lyhördhet och engagemang. Jag vågar lyfta det svåra, stå kvar och lyssna. Jag arbetar medvetet för att handledning ska vara en trygg plats som ska kunna bidra till självinsikt, ökad reflektionsförmåga och utveckling i yrkesrollen. Jag strävar efter att handledningen ska bidra till, förutom medarbetares välbefinnande, till att verksamheter når sina uppsatta mål.
I handledning lyfts olika teman och de etiska dilemman som deltagare kan komma att möta i vardagen. I handledningen arbetar jag med både det gruppdeltagarna möter i sin vardag och med gruppens egna process och utveckling. Basen i handledning är reflektion och för att arbeta med reflektion erbjuds olika metoder. Allt från reflekterande team till kreativa metoder såsom rörelse i rummet och symbolkort. Även miniföreläsningar i olika teman och teorier som kan vara aktuella för verksamheten erbjuds under handledningssessionerna.
Jag har erfarenhet av att handleda inom beroendevård, psykiatri, socialtjänst, HVB-hem, LSS-verksamhet, omsorgsboende, bistånd äldreomsorg, kvinnojour, rättsväsende och ledningsgrupper. Jag skriver intyg för socionomauktorisation. Vad gäller utbildning har jag gått grundläggande handledarutbildning i psykosocialt arbete om 30 poäng, samt påbyggnadsutbildning på avancerad nivå om 15 poäng.
I min yrkesbakgrund har jag arbetat som socialsekreterare inom socialpsykiatrin och har där mött klienter med olika psykiatriska tillstånd såsom psykossjukdom, bipolär sjukdom, olika ångesttillstånd samt personlighetssyndrom. Jag har vidare arbetat som frivårdsinspektör med frivårdspåföljden skyddstillsyn. På frivården arbetade jag särskilt med klienter med psykiatrisk problematik och hade ett omfattande samarbete med den rättspsykiatriska öppenvården. Jag arbetade även som personutredare på frivården. Jag har därför mångårig erfarenhet av klienter med utåtagerande och utmanande beteende. Parallellt med arbetet som handledare arbetar jag som skolkurator. Förutom elevkontakter handleder jag personalen i lågaffektivt bemötande samt stöttar i utmanande vårdnadshavarkontakter.

Behandlingshem, Digital handledning (möjlighet att bedriva), Familjehem och Boenden, Funktionsvariationer, Hedersproblematik, HVB, Hot och våld, Kriminalitet, Ledningsgrupper och Styrelser, LSS, Missbruk, Organisationsutveckling / Förändringarbete, Psykiatri, Skola, Skolkurratorer, Socialpsykiatri, Team building, Äldrevård
073 619 01 81
derya@deryayildirim.se
Konto