Close
Profilinformation
Anna
Nelson
Högskoleadjunkt
Västra Götaland

Min arbetsmodell bygger på en processinriktad handledning för att stödja arbetsgruppens förmåga att genom dialog och självkritiskt reflekterande öka yrkeskompetensen. Handledningssamtalen i gruppen och handledarens teorianknytning och övningar ( ex. rollspel, reflekterande team ) avser att skapa ett klimat där en fördjupning av den egna personliga förmågan kan utvecklas.
Handledningens fokus är att öka gruppens kollektiva kompetens och reflektionsförmåga för att kunna hantera sina arbetsuppdrag kreativt. Min handledning avser att utveckla en ökad processkunskap där individens och gruppens förmåga att kritiskt reflektera över sina egna arbetsmetoder sker i ett tryggt arbetsklimat. Min tankeram vilar på de egna erfarenheter som jag har från socialt ungdomsarbete under 20 år samt lärare på Institutionen i socialt arbete i kurser på alla nivåer.
Jag handleder teoretiskt utifrån psykosociala teorier där systemteori är en viktig beståndsdel. Det strukturella och socialpedagogiska arbetssättet finns med som en given metod och teori från min egen yrkesverksamhet. Genom min handledarutbildning har jag dessutom tillförts ett psykodynamiskt tänkande. Jag deltar regelbundet i fortbildning genom kurser och konferenser. Jag handleder grupper med blandad yrkeskompetens inom olika former av socialt arbete och har haft handledningsuppdrag i 30 år. Jag är utexaminerad som socionom från Socialhögskolan i Göteborg och arbetade under åren 1976-1989 som fältassistent i Angered. Arbetet omfattade under många år främst uppsökande arbete med etniskt blandade ungdomsgrupper samt gruppaktiviteter främst tjejgrupper. Mellan 1986-89 var jag samordnare och metodutvecklare i ett Socialstyrelse projekt Sedan 1989 har jag varit anställd som lärare vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet. Där har jag främst arbetet med kurser kring ungdomar/tjejer samt psykosocialt familjearbete. Under alla år som lärare i socialt arbete har jag haft pågående handledningsuppdrag med grupper av socialarbetare. På Tjörns kommun var jag handledare och även ungdomssamordnare på halvtid 1994-1996, vilket innebar att jag var metodutvecklare för samverkande förvaltningar. Sedan 2003 arbetar jag i en fältförlagd socionomutbildning i Angered med mångkulturellt socialt arbete i fokus och med projekt med studenter i samarbete med fältet.
Min magisterexamen på Institutionen för Socialt arbete med inriktning på socialt behandlingsarbete avslutades 1996. Min handledarutbildning pågick därefter under 2 år till 1998 och anordnad av Göteborgs Psykoanalytiska Arbetsgrupp i samverkan med Skandinaviska utbildningsgruppen och är godkänd av Handledarföreningen i psykosocialt arbete som motsvarande 30 poäng på universitetsnivå. Jag har haft upphandlingsavtal med Göteborgs stad sedan 2008 och har sedan 1/5-2020 nytt avtal för AN handledning.
Jag har varit handledare på socialkontor, familjehemssekreterare, fältgrupper och boenden samt i frivillig sektorn och ser positiva vinster av att kombinera teori och praktik i mina yrkesroller. Sedan 2013 har jag handlett boende för ensamkommande flyktingbarn och har pågående handledning inom LSS boende.

Handledningen påbörjas efter överenskommelse och bör pågå regelbundet under minst ett år. Handledningen kan även kombineras med utbildning.
Göteborg 2020 Anna Nelson

Barn, Familjehem och Boenden, Socialt arbete, Ungdom
0736774411
annafrede.nelson@gmail.com
http://AN%20Handledning%20/annafrede.nelson@gmail.com
Konto